Statistisko modeļu rezultātu pārvēršana par datu tabulām ar paketi broom

Problēma

Veicot statistiskās analīzes programmā R, piemēram, lineāro regresiju vai T testu, mēs iegūstam ļoti saprotamu rezultātu, kas parāda mūs interesējošās lietas.

Šeit ir piemērs regresijas analīzei izmantojot iris datu objektu starp mainīgajiem Petal.Width un Sepal.Width. Analīzes rezultātos mēs redzam gan aprēķinātos koeficientus, gan arī to būtiskumu.

data(iris)
mod<-lm(Petal.Width ~ Sepal.Width, data = iris)
summary(mod)
## 
## Call:
## lm(formula = Petal.Width ~ Sepal.Width, data = iris)
## 
## Residuals:
##   Min    1Q  Median    3Q   Max 
## -1.38424 -0.60889 -0.03208 0.52691 1.64812 
## 
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept)  3.1569   0.4131  7.642 2.47e-12 ***
## Sepal.Width -0.6403   0.1338 -4.786 4.07e-06 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 0.7117 on 148 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.134, Adjusted R-squared: 0.1282 
## F-statistic: 22.91 on 1 and 148 DF, p-value: 4.073e-06

Problēmas rodas tajā brīdī, kad mums šos rezultātus vajag dabūt kā datu tabulu, lai eksportētu vai arī izmantotu kādās citās analīzes/attēlu veidošanā. Vairumā gadījumu statistisko testu rezultāti ir saglabāti kā saraksti (list) ar ļoti daudz apakšelementiem, kas apgrūtina rezultātu tālāku izmantošanu.

Risinājums

broom pakete

Ar šo problēmu veiksmīgi var tikt galā izmantojot paketi broom, kuras trīs galvenās funkcijas ir tidy(), augment() un glance().

tidy()

Funkcija tidy() ir paredzēta, lai kā datu tabulu izveidotu koeficientus un to būtiskumu, ko iegūstam, piemēram, lineārā regresijas rezultātā. Tagad katrs koeficients ir savā rindā (kolonna term), kā arī ir kolonnas ar pašiem koeficientiem, standartkļūdām un p vērtībām. Turklāt kolonnu nosaukumi nesatur dīvainus apzīmējumus vai atstarpes.

library(broom)
tidy(lm(Petal.Width ~ Sepal.Width, data = iris))
## # A tibble: 2 x 5
##  term    estimate std.error statistic p.value
##  <chr>     <dbl>   <dbl>   <dbl>  <dbl>
## 1 (Intercept)  3.16   0.413   7.64 2.47e-12
## 2 Sepal.Width  -0.640   0.134   -4.79 4.07e- 6

Līdzīgi mēs varam darīt arī ar T testa rezultātiem.

tidy(t.test(Sepal.Width~Species,data=subset(iris,Species!="setosa")))
## # A tibble: 1 x 10
##  estimate estimate1 estimate2 statistic p.value parameter conf.low conf.high
##   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>  <dbl>   <dbl>  <dbl>   <dbl>
## 1  -0.204   2.77   2.97   -3.21 0.00182   97.9  -0.330  -0.0777
## # … with 2 more variables: method <chr>, alternative <chr>

glance()

Ja ir nepieciešams kā datu tabulu saglabāt dažādus modeļa kopējos novērtējuma radītājus, piemēram, R2, p vērtību, AIC, tad ir jāizmanto funkcija glance().

glance(lm(Petal.Width ~ Sepal.Width, data = iris))
## # A tibble: 1 x 11
##  r.squared adj.r.squared sigma statistic p.value  df logLik  AIC  BIC
##    <dbl>     <dbl> <dbl>   <dbl>  <dbl> <int> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1   0.134     0.128 0.712   22.9 4.07e-6   2 -161. 328. 337.
## # … with 2 more variables: deviance <dbl>, df.residual <int>

augment()

Ar funkcijas augment() palīdzību ir iespējams no modeļiem izvilkt katram novērojumam aprēķināmos lielumus un tos pievienot modeļa veidošanai izmantotajiem datiem. Tas ietver prognozētās vērtības, atlikuma vērtības, kā arī diagnosticējošos rādītājus.

head(augment(lm(Petal.Width ~ Sepal.Width, data = iris)))
## # A tibble: 6 x 9
##  Petal.Width Sepal.Width .fitted .se.fit .resid  .hat .sigma .cooksd
##     <dbl>    <dbl>  <dbl>  <dbl> <dbl>  <dbl> <dbl>  <dbl>
## 1     0.2     3.5  0.916 0.0830 -0.716 0.0136  0.712 0.00707
## 2     0.2     3   1.24  0.0586 -1.04 0.00678 0.709 0.00729
## 3     0.2     3.2  1.11  0.0612 -0.908 0.00739 0.710 0.00610
## 4     0.2     3.1  1.17  0.0584 -0.972 0.00673 0.710 0.00636
## 5     0.2     3.6  0.852 0.0930 -0.652 0.0171  0.712 0.00741
## 6     0.4     3.9  0.660 0.127 -0.260 0.0318  0.714 0.00226
## # … with 1 more variable: .std.resid <dbl>

Saites

Lai iegūtu papildus informāciju par šo paketi un tās darbību, var apmeklēt:

Didzis Elferts
Didzis Elferts
Profesors, dekāns

Manas zinātniskās intereses saistītas ar statistiku un programmu R.