ggplot2 versija 2.2.0

Šodien (11.11.2016.) iznākusi R paketes ggplot2 jaunākā versija - 2.2.0.

Šī versija ievieš vairākas jaunas iespējas, kā arī uzlabo jau esošās. Zemāk minētas galvenās redzamās izmaiņas.

Apakšvirsraksti un paraksti

Izmantojot argumentus subtitle= un caption= funkcijās ggtitle() un labs(), tagad attēliem var pievienot apakšvirsrakstus un attēlu parakstus.

library(ggplot2)
ggplot(iris,aes(Petal.Width,Sepal.Width))+geom_point()+
   labs(title="Galvenais virsraksts",subtitle="Apakšvirsraksts",caption="Attēla paraksts")

Jauns geom veids - geom_col()

Ieviesta funkcija geom_col(), kas aizstāj līdzšinējo pieraktstu geom_bar(stat="identity"), ja stabiņu attēlā vēlējās izmantot savas y vērtības, nevis ļaut funkcijai aprēķināt tās no datiem.

df <- data.frame(Dzimums=c("M","F"),Skaits=c(10,15))
ggplot(df,aes(Dzimums,Skaits))+geom_col()

Izmaiņas facet sistēmā

Tagad gadījumos, ja izmanto funkciju facet_wrap() un tā rezultātā izveidojas attēls, kurā nav aizpildītas visas daļas, x ass tiek novietota zem pēdējās “pilnās” daļas.

ggplot(iris,aes(Petal.Width,Sepal.Width))+geom_point()+facet_wrap(~Species,ncol=2)

Asis

Tagad y un x asis var pārvietot attiecīgi uz labo pusu vai augšu, norādot position= argumentu funkcijās scale_x_... un scale_y_....

ggplot(iris,aes(Petal.Width,Sepal.Width))+geom_point()+
   scale_x_continuous(position="top")+
   scale_y_continuous(position="right")

Tagad skaitliskajām x un y asīm var izveidot otro asi, kas dublē oriģinālo asi, vai arī ir oriģinālās ass tieša transformācija.

ggplot(iris,aes(Petal.Width,Sepal.Width))+geom_point()+
   scale_y_continuous("Lielums, mm",sec.axis=sec_axis(~./10,"Lielums, cm"))

Ar pilnu jaunievedumu un labojumu sarakstu var iepazīties ggplot2 paketes NEWS failā.

Didzis Elferts
Didzis Elferts
Datu zinātnieks, vadošais pētnieks

Manas zinātniskās intereses saistītas ar statistiku un programmu R.